Aikamuodot

Päivitetty 27.11.2009

Aikamuodoista

Preesens

Yleispreesens ilmaisee yleisesti tunnettua tosiasiaa, yleistä totuutta, tai se voi olla yleinen toteamus.  Yleispreesensillä ilmaistu tekeminen on tyypillisesti toistuvaa, vaikka ei tapahtuisikaan juuri nykyhetkellä, tai sen kestoon ei kiinnitetä huomiota. Yleispreesensillä usein ilmaistaan tunnetta, tahtomista, kykyä, osaamista, tietämistä,  arvelua, aistihavaintoa, omistamista. Myös aikatauluista ja matkustamisen ajankohdasta puhuttaessa käytetään yleispreesensiä.

Kestopreesensillä taas ilmaistaan tekemistä, mikä tapahtuu parhaillaan, nyt, tai lähitulevaisuudessa. Sitä käytetään yleensä vain verbeistä, jotka ilmaisevat aktiivista toimintaa tai tekemistä. Joskus kestopreesensiä voidaan käyttää myös toistuvasta tekemisestä; tällöin puhe on itsepintaisesta, harmittavasta tavasta tai tottumuksesta.

She is always talking about herself.

I’m always forgetting my keys!

Yleispreesensiä käytetään, kun ajanmääreenä on esim.

 • always
 • often
 • usually
 • normally
 • sometimes
 • never
 • seldom
 • on weekdays
 • in the evenings
 • every day
 • every week
 • once a month
 • every two years (joka toinen vuosi)

Kestopreesensiä käytetään, kun ajan ilmauksena on esim.

 • now
 • at the moment
 • for the time being (toistaiseksi)
 • soon

Yleispreesens on perusmuodon kaltainen (infinitiivi), eli sanakirjamuoto, mutta yksikön 3. persoonassa verbiin lisätään -s-pääte, joka lausutaan soinnittoman konsonantin jälkeen [s] ja vokaalin ja soinnillisen konsonantin jälkeen [z]:

stops [stops]

drives [draivz]

Huom. näissä verbeissä on poikkeava ääntäminen:

says [sez]

does [daz]

Kestomuoto muodostetaan be-verbistä ja pääverbin -ing-muodosta.

Imperfekti

Yleisimperfektiä käytetään, kun puhe on selvästi menneisyyteen kuuluvasta, ennen tätä hetkeä päättyneestä tapahtumasta tai tekemisestä, joka ei jatku enää (vaikkakin suomessa usein käytetään perfektiä). Ajanmääreenä on tarkka aika menneisyydessä, esim. vuosiluku, tai sana last (last week, last month) tai ago (a week ago, a year ago).

Myös when-kysymyksissä käytetään yleisimperfektiä:

When were you born?

Kestoimperfektiä käytetään ilmaisemaan, mitä tapahtui parhaillaan tai kun tekeminen oli jatkuvaa tai pitkäkestoista. Toiminta jatkui siis pitempään kuin yleisimperfektillä kuvattu toiminta, tai sitä halutaan korostaa. Usein kestoimperfekti on taustakuvausta toiselle tapahtumalle: kuvataan käynnissä olevaa toimintaa,  jonka jatkuessa jotakin muuta tapahtui nopeasti tai lyhyesti, mikä taas ilmaistaan yleisimperfektillä:

I was watching TV when the phone rang.

Yleisimperfektissä verbiin lisätään -ed-pääte tai se on epäsäännöllisen verbin 2. muoto (ks. harjoituksia epäsäännöllisistä verbeistä sivun alalaidasta). -ed-pääte ääntyy soinnittoman äänteen jälkeen [t] ja soinnillisen jälkeen [d] sekä t- ja d-kirjainten jälkeen [id]:

walked [t]

planned [d]

waited [id]

Perfekti

Yleisperfekti ilmaisee mennyttä tapahtumaa tai kokemusta, joka on merkityksellinen nykyhetken kannalta ja jonka lopputulosta halutaan painottaa. Tapahtuma siis on alkanut menneisyydessä, mutta sen vaikutus tuntuu vielä tälläkin hetkellä tai tapahtuma ei ole päättynyt, vaan  jatkuu yhä edelleen:

I’ve had a great holiday. vaikutus tuntuu yhä

I’ve worked here for three years. työskentelen samassa paikassa vieläkin

Erona imperfektiin sitä käytetään, kun ajan ilmauksena on esim.

 • many times
 • today
 • this week
 • this month
 • this year
 • recently
 • lately
 • for
 • since

Perfektiä käytetään myös silloin, kun time-sanaan liittyy järjestysluku:

This is the first time I’ve been here.

Kestoperfekti kuvaa yleisperfektiä eloisammin menneisyydessä alkaneen toiminnan tai tapahtuman kulkua nykyhetkeen saakka. Kestoperfektissä tekeminen on siis alkanut menneisyydessä ja jatkuu yhä tai on vielä kesken, tai se on päättynyt vähän aikaa sitten mutta sen tulos on jollain tavalla nähtävissä. Lauseessa on usein ilmaus ‘kuinka kauan’ tai ‘mistä lähtien’, esim. for three hours, since morning. Yleisperfekti painottaa toiminnan tulosta, kestoperfekti itse toimintaa tai sen jatkuvuutta.

Yleisperfekti muodostetaan have-apuverbistä, joka taipuu yksikön 3. persoonassa muotoon has, sekä pääverbistä, missä on pääte -ed, jos se on säännöllisesti taipuva, tai epäsäännöllisen verbin kolmannesta muodosta (ks. harjoituksia epäsäännöllisistä verbeistä sivun alalaidasta).

Pluskvamperfekti

Pluskvamperfektiä käytetään ilmaisemaan tapahtumien aikajärjestystä: jotain oli tapahtunut vielä aiemmin kuin jokin toinen tapahtuma tai mitä oli tapahtunut ennen tiettyä ajankohtaa. Imperfektin hallinta kuitenkin riittää useimmiten arkikielessä!

Kestopluskvamperfekti ilmaisee tiettyyn ajankohtaan asti jatkunutta toimintaa.

Yleispluskvamperfektissä on had-apuverbi ja -ed-päätteinen pääverbi tai epäsäännöllisesti taipuvan verbin kolmas muoto (ks. harjoituksia epäsäännöllisistä verbeistä sivun alalaidasta).

Täältä löytyy lisää tietoa aikamuotojen erikoistapauksista.

Huomioita oikeinkirjoituksesta

Yleispreesensissä yksikön 3. persoonassa suhuäänteeseen eli kirjaimiin -s, -ss,  -sh, -ch, -zz ja -x  päättyvän verbin jälkeen lisätään -es:

kiss → kisses

finish → finishes

watch → watches

Muista myös do- ja go-verbit sekä have:

does

goes

has

-s- ja -ed-päätteen edellä konsonantin jälkeinen y muuttuu muotoon ie :

fly → flies, flied

try → tries, tried

hurry → hurries, hurried

carry → carries, carried

y ei kuitenkaan muutu vokaalin jälkeen:

play – plays, played

stay – stays, stayed

-y-pääte säilyy myös -ing-päätteen edellä:

carry → carrying

study → studying

stay → staying

-ie-pääte muuttuu -ing-päätteen edellä y:ksi seuraavissa kolmessa verbissä:

die → dying

lie → lying

tie → tying

Sananloppuinen e, joka ei äänny (mykkä loppu-e), häviää -ing-päätteen edeltä ja sulautuu -ed-päätteeseen:

love → loving, loved

hope → hoping, hoped

realize → realizing, realized

Kuitenkin -ee-loppuisten verbien molemmat e:t säilyvät -ing-muodossa:

see → seeing

agree → agreeing (mutta agreed)

guarantee → guaranteeing (mutta guaranteed)

Lyhyen, painollisen vokaalin jälkeen loppukonsonantti kahdentuu -ing- ja -ed-päätteen edellä (huomaa, että kaksitavuisissa verbeissä konsonantti kahdentuu -ed-päätteen edellä vain, jos paino on jälkimmäisellä tavulla):

fit → fitting, fitted

cut → cutting

forget → forgetting

admit → admitting, admitted

permit → permitting, permitted

Sen sijaan pitkän vokaalin tai painottoman viimeisen tavun konsonantti ei kahdennu:

shoot → shooting

market → marketing

Pitkää, painollista vokaalia seuraava r kahdentuu -ed-päätteen edellä:

prefer → preferred

occur → occurred

Painottoman -el-päätteisen verbin loppu-l kahdentuu brittienglannissa -ing- ja -ed-päätteiden edellä, mutta ei amerikanenglannissa:

level → levelling, levelled (Br.) / leveling, leveled (Am.)

marvel → marvelling, marvelled (Br.) / marveling, marveled (Am.)

Verbin -ic-pääte muuttuu muotoon -ick päätteiden -ing ja -ed edellä:

panic → panicking, panicked

mimic → mimicking, mimicked

traffic → trafficking, trafficked

frolic → frolicking, frolicked

Harjoituksia aikamuodoista

http://ameba.lpt.fi/~mallinen/exercises

http://www.harjunkoulu.org/enkku.htm#Preesens

http://koti.aina.net/~pekolankoulu/enkkulinkit.html

Kelaa sivua alaspäin kohtaan Verbit – preesens ja Verbit – imperfekti

Preesenstehtäviä löydät myös täältä, imperfektitehtäviä täältä.

Harjoituksia epäsäännöllisesti taipuvista verbeistä

http://www.kuvakirstu.net/nettiharjoitukset/irregular_verbs/anno1.htm

http://www.kuvakirstu.net/nettiharjoitukset/irregular_verbs/irr_verbs1.htm

http://wwwedu.ge.ch/cptic/prospective/projets/anglais/exercises/irregverbs3.htm

http://wwwedu.ge.ch/cptic/prospective/projets/anglais/exercises/irregverbs4.htm

http://wwwedu.ge.ch/cptic/prospective/projets/anglais/exercises/irregverbs1.htm

http://wwwedu.ge.ch/cptic/prospective/projets/anglais/exercises/irregverbs2.htm

http://eolf.univ-fcomte.fr/index.php?page=verbs-irregular

Kiitos kommentistasi! Sähköpostiosoite ei tule julkisesti näkyville eikä sitä jaeta ulkopuolisille.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: